Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Okładka Inżynieria i Budownictwo Lipiec 1938

Tematyka „Inżynierii i Budownictwa”

 

„Inżynieria i Budownictwo” jest najstarszym czasopismem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wydawanym od 1938 roku. Jest ono adresowane do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej, w tym mostownictwa: projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników, pracowników naukowych i technicznych uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz nauczycieli i studentów.

Na łamach „Inżynierii i Budownictwa” są publikowane:

 • artykuły dotyczące ogólnych problemów budownictwa i inżynierii lądowej oraz najnowszych krajowych i zagranicznych osiągnięć projektowych i wykonawczych
  w budownictwie ogólnym, przemysłowym i inżynierskim, w tym mostownictwie oraz budownictwie podziemnym i na terenach górniczych,
 • artykuły naukowe dotyczące problemów teorii konstrukcji, geotechniki, fizyki budowli, a także diagnostyki i utrzymania obiektów budowlanych, inżynierskich
  i specjalnych, wspomagania komputerowego, normalizacji, jakości i certyfikacji oraz kształcenia kadr,
 • artykuły i komunikaty o przyczynach awarii i katastrof budowlanych, o remontach i modernizacji oraz wzmocnieniach obiektów budowlanych, inżynierskich
  i specjalnych,
 • artykuły o wynikach badań i praktycznych zastosowaniach najnowszych materiałów, elementów i konstrukcji,
 • komentarze i informacje dotyczące nowych norm, instrukcji i aktów prawnych, a także zmian dokonywanych w tych dokumentach,
 • informacje o nowych programach komputerowych,
 • informacje o krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i naukowo-technicznych, informacje o nowych technologiach oraz nowych materiałach i wyrobach dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • rozmowy z wybitnymi przedstawicielami budownictwa i inżynierii lądowej, informacje o ważnych wydarzeniach w życiu środowiska naukowego i zawodowego oraz PZITB i Związku Mostowców RP, a także samorządu zawodowego, recenzje książek z dziedziny budownictwa i inżynierii lądowej, publikowanych przez
  wydawców krajowych i zagranicznych,
 • wypowiedzi dyskusyjne dotyczące prac opublikowanych na łamach czasopisma oraz ważnych problemów budownictwa i inżynierii lądowej,
 • biuletyn informacyjny ZMRP.

 Z redakcją współpracują jako autorzy najwybitniejsi polscy specjaliści z dziedziny budownictwa i inżynierii lądowej, w tym mostownictwa, a także autorzy z wielu krajów świata.