Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacje dla autorów

Merytoryczne i formalne podstawy publikowania

Opracowania nadsyłane do redakcji powinny dotyczyć zagadnień związanych z tematyką „Inżynierii i Budownictwa” i być pracami oryginalnymi. Nie mogą być opublikowane przez Autora w innym czasopiśmie (lub przyjęte do druku), mogą natomiast być wydrukowane w materiałach konferencyjnych na prawach rękopisu (jeśli tak, to należy podać nazwę materiałów konferencyjnych). Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.

W związku z opracowanymi i wdrażanymi zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony przed ghostwriting*) i guest authorship**), prosimy Autorów artykułów naukowych o podawanie informacji zgodnie z tymi zaleceniami, w tym informacji o: wkładzie w opracowanie artykułu osób, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów; źródłach finansowania badań przedstawionych w publikacji.

Decyzja dotycząca zakwalifikowania materiałów autorskich do druku jest podejmowana po ich uprzednim zaopiniowaniu, z uwzględnieniem zasady recenzowania artykułów naukowych przez niezależnych recenzentów. Formularz recenzji przekazywany recenzentowi przez redakcję przedstawiono na stronie internetowej czasopisma. Lista recenzentów współpracujących z redakcją jest zamieszczana w ostatnim zeszycie czasopisma w danym roku oraz na stronie internetowej.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do publikacji złożonego w redakcji materiału autorskiego, a także prawo dokonywania poprawek językowych (stylistycznych) skracania artykułów itp. (w uzgodnieniu z autorami).

Z chwilą zakwalifikowania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na wydawcę (redakcję) – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez zgody Wydawcy (redakcji) artykuł nie może być reprodukowany w żadnej postaci ani tłumaczony. Za publikację prac Wydawca nie płaci honorarium autorskiego, Autor otrzymuje jedynie zeszyt czasopisma, w którym wydrukowano jego artykuł.

*) Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, lecz nie został ujawniony jego udział jako jednego z autorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
**) Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora w powstaniu artykułu jest znikomy lub żaden, a pomimo to osoba ta jest wymieniona jako autor lub współautor artykułu. 


 Zasady przygotowania artykułu