Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zasady ogólne 

 1. Wydawnictwo czuwa nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz czyni wszystko, aby zapobiegać wszelkim praktykom sprzecznym z przyjętymi standardami.
 2. Wydawnictwo systematycznie monitoruje powszechnie przyjęte na szczeblu międzynarodowym wydawnicze standardy etyczne. W szczególności traktuje jako punkt referencyjny standardy wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org).
 3. Wydawnictwo stosuje sposoby postępowania dla poszczególnych przypadków naruszeń zasad etyki wydawniczej opisane w części „Procedury postępowania w przypadku potencjalnych naruszeń”. Opiera się w tym zakresie na standardach opracowanych przez COPE. Może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.
 4. Redakcja udostępnia publicznie wskazówki dla autorów i recenzentów. Materiały te zawierają wyjaśnienie procesów redakcyjnych oraz informują o prawach i obowiązkach autorów i recenzentów.
 5. Redakcja zapewnia dobór odpowiednich recenzentów do złożonych prac z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danego obszaru badawczego.
 6. Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny.
 7. Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:
  • istnieją dowody świadczące o fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów, wpływających jednak na znaczne obniżenie wiarygodności (wartości) badań;
  • praca nosi znamiona plagiatu bądź istotnie narusza zasady etyki wydawniczej.

 Zasady dotyczące autorów 

 1. Autor jest obowiązany do zachowania standardów rzetelności naukowej oraz przestrzegania zasad etyki wydawniczej.
 2. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie oryginalne prace własnego autorstwa. Wszelkie odniesienia do prac i badań innych autorów powinny być opatrzone stosownymi przypisami oraz powinny być ujawnione w bibliografii.  
 3. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie prace nieopublikowane oraz niezgłoszone do publikacji w innych wydawnictwach, za wyjątkiem prac wydrukowanych w materiałach konferencyjnych na prawach rękopisu (należy podać nazwę konferencji). Zgłaszanie manuskryptów do więcej niż jednego wydawnictwa jednocześnie jest zachowaniem nieetycznym. Autor jest obowiązany do współpracy z redakcją w ramach procesu recenzyjnego. W szczególności na prośbę redakcji powinien dostarczyć dane, na których opiera wyniki swoich badań, oraz przedłożyć stosowne wyjaśnienia, w zależności od potrzeb.
 4. Autor powinien ujawnić wszelkie konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na rezultaty badań lub na ich interpretację. Przykładami takich potencjalnych konfliktów interesów są: honoraria, granty badawcze lub inne formy finansowania, członkostwo w organizacjach, patenty itp.
 5. W przypadku tekstów wieloautorskich autorzy mają obowiązek ujawnienia wkładów poszczególnych autorów ze wskazaniem, na czym dokładnie polegał wkład danego autora w całokształt pracy (autorstwo koncepcji, przeprowadzenie badań empirycznych, redakcja określonej partii tekstu itp.).
 6. Autorstwo widmo (ghost authorship), autorstwo gościnne (guest authorship) i autorstwo grzecznościowe (gift authorship) są uznawane za przejaw nierzetelności naukowej i nie są akceptowane przez wydawnictwo.
 7. Autor powiadamia redakcję w przypadku dostrzeżenia istotnych nieścisłości lub błędów w opublikowanej pracy swojego autorstwa. Redakcja, w zależności od okoliczności, podejmuje działania w formie wyjaśnienia, korekty lub innej stosownej przy kolejnym wydaniu.

 Zasady dotyczące procesu recenzyjnego 

 1. Procedura recenzowania podlega ogólnie przyjętym standardom akademickim w zakresie double-blind peer review (recenzent nie zna nazwiska autora, a autor nie poznaje nazwiska recenzenta).
 2. Każda osoba zaproszona do recenzji, która czuje się niekompetentna do recenzowania artykułu lub wie że nie zdąży wykonać recenzji we właściwym czasie, powinna niezwłocznie powiadomić redakcję tak by można było wyznaczyć nowego recenzenta.
 3. Recenzje mają charakter poufny i są udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces redakcyjny.
 4. Recenzenci oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym nie mogą korzystać z badań zawartych w nieopublikowanych manuskryptach bez wyraźnej zgody ich autora.
 5. W przypadku zauważenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów recenzent sygnalizuje ten fakt redakcji oraz zwraca tekst będący przedmiotem recenzji. Recenzent ma również możliwość rezygnacji z recenzowania tekstu z innych powodów.

 Niezależność wydawnicza 

 1. Decyzje dotyczące publikacji tekstów należą do wyłącznej kompetencji redakcji tzn. Redaktora Naczelnego (którego decyzję może zmienić jedynie Dyrektor Wydawnictwa) i są podejmowane po uwzględnieniu opinii co najmniej dwóch niezależnych recenzentów będących ekspertami w swojej dziedzinie.

 Procedury postępowania w przypadku potencjalnych naruszeń 

 1. W przypadku stwierdzenia plagiatu przed oddaniem do druku redakcja odrzuca przedłożony manuskrypt. Jeżeli tekst został już opublikowany, redakcja zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o wycofaniu tekstu z publikacji oraz zawiadamia autora, redakcję oraz wydawcę splagiatowanego artykułu albo książki. Redakcja zawiadamia o sprawie odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.
 2. W przypadku znacznego stopnia nieuprawnionych powtórzeń redakcja odrzuca przedłożony manuskrypt. Jeżeli tekst został już opublikowany redakcja zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o wycofaniu tekstu z publikacji albo oświadczenie o powtórzeniu publikacji.
 3. W przypadku otrzymania prośby o dodanie (usunięcie) autora do listy autorów redakcja działa zgodnie z wytycznymi COPE; wyjaśnia przyczynę zmiany oraz upewnia się, że wszyscy autorzy zgadzają się na dokonanie zmiany.
 4. W przypadku braku zgody wszystkich autorów, redakcja zawiesza proces redakcyjny do momentu rozstrzygnięcia kwestii autorstwa przez autorów.

Rozpatrując naruszenia praw autorskich, redakcja skorzysta z pomocy uznanego programu antyplagiatowego.