Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Wskazówki dla Autorów „Inżynierii i Budownictwa”

FORMULARZ RECENZJI
INFORMACJE DLA AUTORÓW

Artykuły należy przesłać do redakcji w postaci: 2 egz. jednostronnego wydruku A4 oraz płyty CD, na której zapisano: tekst, rysunki, dane Autorów (numery telefonów, adresy korespondencyjne, adresy e-mail – dane te są przetwarzane w redakcji wyłącznie do celów związanych z  publikacją materiału autorskiego) oraz informacje o wkładzie w opracowanie artykułu osób, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów i źródłach finansowania badań przedstawionych w publikacji.

Objętość tekstu artykułu naukowego lub przeglądowego nie powinna przekraczać 10 stron wydruku komputerowego (wraz z piśmiennictwem, podpisami pod rysunki i tablicami),

- artykułów sprawozdawczych – 5 stron,

- drobnych informacji – 2 stron.

Na końcu tekstu należy zamieścić:

- PIŚMIENNICTWO,

- podpisy pod rysunki,

- tablice,

- streszczenia w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem.

Układ artykułu i informacje dotyczące formatowania tekstu

Czytaj więcej...

Nagrody za publikacje na łamach „Inżynierii i Budownictwa”

Od 1995 roku lat trwa konkurs dla Autorów artykułów publikujących swoje prace na łamach „Inżynierii i Budownictwa”. W tym konkursie:

  • Rada Programowa Czasopism i Wydawnictwa Budowlanych PZITBprzyznaje nagrody za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną,
  • Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa”przyznaje nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją.

Czytaj więcej...