Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Konstrukcje żelbetoweKonstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom 2.

STAROSOLSKI W.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. Stron 582

Znana w środowisku budowlanym książka (podręcznik) autorstwa prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Staropolskiego pt. „Konstrukcje żelbetowe” miała dotychczas 12 wydań. W roku 2011 zostały opublikowane tomy 1 i 2 kolejnej 13 edycji dzieła, znacznie rozszerzonego i uzupełnionego. W tym wydaniu dzieło będzie podzielone na pięć tomów.


W książce są przedstawione zalecenia zawarte w normach „europejskich”, które obecnie są również normami polskimi (są to normy PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO). Autor podaje również zalecenia dotychczasowych norm polskich (PN), których stosowanie w okresie przejściowym jest dopuszczone w projektowaniu, a poza tym te normy stanowią swego rodzaju punkt odniesienia do norm nowych.

W tomie 1 dzieła (omówionym w nr. 5/2011 „Inżynierii i Budownictwa”) zamieszczono wiadomości wprowadzające, zestawienie Eurokodów i wybranych norm europejskich ujętych w katalogu norm polskich, wykaz podstawowych oznaczeń, a następnie treść czterech rozdziałów (1 – Zagadnienia ogólne projektowania; 2 – Ogólne zagadnienia zbrojenia konstrukcji żelbetowych; 3 – Zabezpieczanie konstrukcji z betonu na działanie pożaru; 4 – Stropy płytowo-belkowe), wykaz literatury i norm oraz materiałów firmowych do poszczególnych rozdziałów, a także tablice pomocnicze wykorzystywane do obliczania elementów belkowych.

W tomie 2 zamieszczono treść czterech rozdziałów (od 5 do 9), wraz z wykazami literatury, norm i materiałów firmowych do poszczególnych rozdziałów, oraz tablice pomocnicze do obliczania płyt.

Rozdział 5 dotyczy kształtowania płyt wielokierunkowo zbrojonych oraz ich obliczania przy założeniu liniowej sprężystości i według teorii nośności granicznej. Podano też wiadomości na temat obliczania belek podpierających i stropów kasetonowych, a także   dotyczące konstruowania płyt zbrojonych wielokierunkowo, przy czym ujęto płyty jedno- i wielopolowe prostokątne, płyty nieprostokątne oraz stropy kasetonowe, stropy zespolone i stropy ze współpracujących płyt prefabrykowanych kanałowych. Warto tu nadmienić, że w przypadku stropów zespolonych (np. składających się z płyty prefabrykowanej typu filigran bądź 2K i nadbetonu monolitycznego) w celu uzyskania ciągłości stropu w kierunku poprzecznym umieszcza się zbrojenie poprzeczne na prefabrykatach, a zbrojenie to oblicza się zakładając istnienie szczeliny miedzy prefabrykatami i uwzględniając rzeczywiste położenie tego zbrojenia (grubość otuliny od dołu stropu c = hp + 10 mm, gdzie hp – grubość płyty prefabrykowanej). Autor książki podaje (strona 187), że ze względu na szczególne warunki pracy złącza tak obliczone zbrojenie należy zwiększyć o 10÷15%. To zalecenie powinno być uwzględniane w praktyce projektowej.

W rozdziale 6 ujęto problematykę kształtowania, obliczania i konstruowania stropów płaskich (ustrojów słupowo-płytowych i grzybkowych). Omówiono m.in. obliczanie tego rodzaju stropów metodą ram zastępczych oraz metodą elementów skończonych. Szczególną uwagę poświęcono obliczaniu stref podporowych stropów monolitycznych i zespolonych..  

Rozdział 7 zawiera wiadomości na temat kształtowania, obliczania i konstruowania stropów gęstożebrowych, a więc stropów, w których pracujące jednokierunkowo żebra nośne są rozstawione nie rzadziej niż co 90 cm. Autor nadmienia, że obecnie występują także stropy o tym samym charakterze pracy, ale o większym rozstawie żeber nośnych (nawet do 150 cm). W rozdziale omówiono tez istotę rozwiązań występujących w praktyce stropów gęstożebrowych  oraz podano zalecenia dotyczące wykonywania tego rodzaju stropów.   

Rozdział 8 dotyczy kształtowania i konstruowania balkonów, wykuszy i loggi.

W rozdziale 9 omówiono kształtowanie, konstruowanie i obliczanie schodów wspornikowych, płytowych i policzkowych. Podano też zasady tzw. elastycznego podpierania elementów schodów (biegów, podesty, spoczniki), a więc z użyciem elementów tłumiących dźwięki materiałowe przekazywane z ciągów komunikacyjnych do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych

Książka, podobnie do jej wcześniejszych wydań, stanowi kompleksowe i wyczerpujące kompendium aktualnej wiedzy z zakresu problematyki projektowania konstrukcji żelbetowych. Jej dodatkowym walorem jest zilustrowanie treści czytelnymi i starannie opracowanymi rysunkami. Dzieło można polecić zarówno studentom, jak też ogółowi inżynierów budowlanych zainteresowanych problematyką konstrukcji żelbetowych.

Stefan Pyrak