Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Konstrukcje staloweKonstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1-1. Część druga: Stropy i pomosty

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Aleksandra Kozłowskiego
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, stron 498, format A4

Omawiana książka jest drugą, oczekiwaną częścią podręcznika akademickiego wydanego przez Politechnikę Rzeszowską, poświęconego zagadnieniom praktycznego projektowania konstrukcji stalowych według PN-EN 1993 (Eurokod 3: część 1-1 i 1-8).

Podobnie jak część pierwsza, omówiona w zeszycie nr 1/2010 „Inżynierii i Budownictwa”, jest obszerną praca zespołową (5 współautorów), przeznaczoną głównie do ćwiczeń projektowych z przedmiotu „Konstrukcje metalowe”. Przedstawiono w niej zasady kształtowania i konstruowania oraz pełne obliczenia projektowe podstawowych elementów konstrukcyjnych i ich połączeń występujących w stropach i pomostach o konstrukcji stalowej.

Książka jest logiczną kontynuacją pierwszej części podręcznika z roku 2009, ale można ją skutecznie wykorzystywać niezależnie od pierwszej części. Układ i format podręcznika przyjęto jak poprzednio. Wszystkie opisane procedury postępowania oraz przykłady obliczeniowe są ujęte tablicowo, z obszernymi wyjaśnieniami poszczególnych kroków i działań oraz z odniesieniami do wzorów, norm i pozycji piśmiennictwa. Książka jest dobrze ilustrowana wyrazistymi rysunkami.
Omawiany podręcznika ma 6 rozdziałów, spisy przykładów i procedur obliczeniowych oraz wykaz piśmiennictwa i norm zawierający 61 pozycji.

Krótkie rozdziały 1. i 2. (autor A. Kozłowski) zawierają informacje wprowadzające i uzupełniające do treści następnych rozdziałów. Omówiono rodzaje dokumentacji projektowej oraz wymagania prawa budowlanego i Eurokodów dotyczące projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji stalowej. Zwięźle przedstawiono rodzaje i układy konstrukcyjne stropów na belkach stalowych oraz obciążenia stropów i ich kombinacje według PN-EN 1990 i PN-EN 1991. Rozdział 3. (L. Ślęczka) poświęcono zasadom i przykładom projektowania i obliczania belek stropowych z dwuteowników walcowanych oraz połączeń belek w stropach i pomostach, w tym oparcia belek na ścianach, podciągach i słupach. Zamieszczono 5 procedur obliczeniowych oraz 4 przykłady pełnych obliczeń projektowych belki i połączeń według PN-EN 1993-1- i PN-EN 1993-1-8.

Rozdział 4. (W. Kubiszyn) dotyczy projektowania podciągów blachownicowych, połączeń i styków w blachownicach spawanych, a także żeber usztywniających i łożysk podporowych. Oprócz tradycyjnych blachownicowych podciągów dwuteowych z płaskim środnikiem, omówiono także zasady kształtowania i obliczania podciągów ze środnikami z blachy falistej. Zamieszczono 3 procedury obliczeniowe oraz 2 przykłady: podciągu blachownicowego ze stykiem montażowym oraz belki stropowej z kształtownika SIN. Rozdział 5. (A. Wojnar) poświęcono słupom stalowym podpierającym głównie podciągi stropowe, traktowanym jako obciążone osiowo. Rozpatrzono słupy o trzonach pełnościennych i złożonych (dwugałęziowych) oraz rozwiązania głowic i podstaw słupów. Zamieszczono 10 procedur obliczeniowych oraz 4 przykłady projektowania: prętów skratowania słupa dwugałęziowego, głowicy słupa oraz dwóch różnych przegubowych podstaw słupa.

Obszerny rozdział 6. zawiera dwa kompletne przykłady projektów budowlanych i wykonawczych: 1) stropu w budynku magazynowym (A. Kozłowski), 2) pomostu w budynku przemysłowym (Z. Pisarek). Oba projekty zawierają opisy techniczne, obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych wszystkich elementów konstrukcyjnych i połączeń oraz dokumentację rysunkową projektu budowlanego i oddzielnie projektu wykonawczego. Obliczenia statyczne belek i podciągów w projekcie budowlanym wykonano ręcznie, w rozszerzonym projekcie wykonawczym wykorzystano program ROBOT. Część rysunkowa obu zamieszczonych projektów (R. Klich) stanowi cenne i praktyczne uzupełnienie opisów i obliczeń projektowych.

Omawiana książka, zawierająca m.in. 18 dobrze objaśnionych procedur obliczeniowych, 14 wybranych przykładów obliczeniowych oraz 2 kompletne projekty budowlane i 2 wykonawcze w zakresie rozpatrywanych konstrukcji stalowych, stanowi pożyteczny i praktyczny podręcznik nie tylko dla studentów, ale również inżynierów budowlanych wprowadzających Eurokody do swojej praktyki projektowej.

Prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk