Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

 KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Wydana praca jest kolejną w ostatnim czasie ważną pozycją literatury technicznej dotyczącej konstrukcji żelbetowych, obliczanych i projektowanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 1992 (Eurokodu 2). Jej autorami są: prof. dr hab. inż. Michał Knauff, dr inż. Agnieszka Golubińska i dr inż. Piotr Knyziak.

 

 

 

Autorzy w wydanej książce piszą, że chcieliby osiągnąć dwa podstawowe cele:

- opracować przejrzyste i jak najprostsze algorytmy dotyczące zagadnień., które najczęściej spotyka się w projektowaniu,

- skomentować i – jeśli to możliwe – wyjaśnić problemy związane z jednoczesnym stosowaniem w Polsce dwóch systemów norm projektowania konstrukcji.  

Te dwa systemy norm projektowania konstrukcji tworzą normy PN-EN, czyli eurokody z załącznikami krajowymi, oraz dotychczasowe normy PN-B. W odniesieniu do konstrukcji żelbetowych są to w szczególności normy PN-EN 1992-1-1 oraz PN-B-03264:2002.

W książce jak piszą jej Autorzy znaczna część tekstu i prawie wszystkie rysunki są zaczerpnięte z wydanej w 2012 r. pracy prof. M. Knauffa pt. „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” (jej omówienie opublikowano w „Inżynierii i Budownictwie” nr 2/2013). W porównaniu z tą książką znacznie skrócono wywody teoretyczne, dodano rozdział dotyczący przebicia i kilka algorytmów, ulepszono niektóre algorytmy (np. algorytm obliczania nośności przekrojów ściskanych, algorytm dotyczący ścinania między  półką i środnikiem), przedstawiono jaśniej projektowanie i sprawdzanie słupów, dodano oryginalne wykresy i algorytmy służące do wyznaczania maksymalnej  średnicy zbrojenia i minimalnego pola przekroju poprzecznego zbrojenia ze względu na zarysowanie, a także dodano niektóre przykłady.

Treść wydanej pracy została podzielona na 22 rozdziały, zatytułowane: wstęp; zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B; oddziaływania; beton; stal zbrojeniowa; trwałość konstrukcji i otulenie zbrojenia; wymagania ze względu na pożar; ogólne zasady rozmieszczania i konstruowania zbrojenia; idealizacja kształtu i odpowiedzi konstrukcji na obciążenia; nośność na zginanie; nośność przy jednoczesnym zginaniu i ściskaniu lub rozciąganiu; wpływ efektów drugiego rzędu na elementy ściskane; projektowanie elementów ściskanych; ścinanie; skręcanie; przebicie; ogólne zasady i wymagania dotyczące użytkowania; obliczanie szerokości rys i maksymalnej średnicy prętów zbrojenia; minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie; ugięcia; modele ST i krótkie wsporniki; projektowanie konstrukcji. Uzupełnienie treści stanowi spis podstawowych oznaczeń wynikający z normy PN-EN 1992-1-1 pt. „Reguły ogólne i reguły dla budynków”, przy czym przy niektórych symbolach podano ich odpowiedniki stosowane w normie PN-B-03264:2002. Zamieszczono też wykaz literatury, w tym 105 pozycji książek i artykułów oraz 52 pozycje norm i wytycznych. 

Należy podkreślić, że rozważania ujęte w książce są zilustrowane licznymi przykładami obliczeń, a także czytelnymi starannie opracowanymi rysunkami. Cenne są też zamieszczone algorytmy obliczeń i liczne zestawienia tabelaryczne. Praca charakteryzuje się również walorami w zakresie czytelności i jasności wywodów, a także walorami dydaktycznymi. Stanowi swego rodzaju realizację przytoczonej przez Autorów maksymy: Do rozwiązywania prostych problemów należy stosować jak najprostsze metody, o której piszą, że jest powszechnie akceptowana, ale nie zawsze stosowana.  

Omawiana książka, wraz z wydaną w 2012 r. pracą prof. M. Knauffa pt. „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2”, pracą prof. Włodzimierza Starosolskiego pt. „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” (wydawcą obu jest Wydawnictwo Naukowe PWN), a także opracowaniami innych autorów tworzą obecnie kompleksowe źródło aktualnej wiedzy na temat obliczania i projektowania konstrukcji żelbetowych.

Książka powinna stanowić cenną pomoc dla inżynierów budowlanych, zwłaszcza projektantów, a także studentów wydziałów budowlanych uczelni technicznych.

Stefan Pyrak