Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Sibiński M., Znajdek K.: Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2016, stron 238.

 Fotowoltaika – czyli energia z ogniw słonecznych stanowi jedno z najbardziej obiecujących, odnawialnych źródeł energii, przynoszących wymierne korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Dotyczy to wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej w nowoczesnym budownictwie dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznych.

 Prezentowana publikacja w kompleksowy sposób ujmuje tę problematykę. Książka zawiera wstęp, sześć rozdziałów, spis rysunków, spis tabel oraz indeks. Każdy rozdział zawiera własny wykaz literatury.

Czytaj więcej...

CZARNECKI L., ŁUKOWSKI P., GARBACZ A.: Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, stron 272.

Nowe normy europejskie to nie tylko inne niż dotychczas zapisy formalne, ale przede wszystkim zmiana filozofii projektowania. Te zmiany były i są na tyle głębokie, że sprawiały i sprawiają obiektywne trudności wielu projektantom i wykonawcom. Jeszcze większe zmiany zaszły w zakresie materiałów budowlanych, stosowanych do budowy nowych obiektów, jak też remontów, napraw i ochrony obiektów istniejących. Szczególnie trudne do przyswojenia są zagadnienia związane z naprawami. Wynika to z mnogości ofert, a przecież nie ma rozwiązań uniwersalnych; każdy przypadek, każdą konkretną sytuację techniczną należy rozpatrywać indywidualnie.

Czytaj więcej...


DROBIEC Ł., JASIŃSKI R., PIEKARCZYK A.: Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych.
Tom 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, stron 725.

            Autorzy dzieła – jak można ocenić – założyli, że w sposób kompleksowy przedstawią stan wiedzy dotyczącej konstrukcji murowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z projektowaniem tych konstrukcji według normy PN-EN 1996, część 1-1; 1-2; 2 i 3 oraz norm związanych.  

Czytaj więcej...


GEIER R., ANGELMAIER V., GRAUBNER C.-A., KOHOUTEK J.: Integrale Brücken • Entwurf, Berechnung, Ausführung, Monitoring
(Mosty integralne • Projektowanie, obliczanie, wykonawstwo, monitoring). Ernst & Sohn, Berlin 2017. Stron 253+IX, rysunków 200, tablic 60, pozycji piśmiennictwa 62, cena 79,– euro.

W mostach o małej rozpiętości, a więc tych, których liczba jest praktycznie największa, stosuje się coraz częściej różne systemy mostów integralnych. Można je nazwać całościowymi, kompletnymi lub jednoelementowymi. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego, gdzie „integralis”oznacza: całościowy, jednolity itp., a została wprowadzona z krajów anglojęzycznych jako „integral bridges”.

Czytaj więcej...


LASKOWSKI L.: Kompendium podstaw budownictwa energoefektywnego z elementami ekoprojektowania. POLCEN Sp. z o.o., Warszawa 2017, stron 430, format B5.         

W roku 2009 Wydawnictwo „Polcen” opublikowało pracę autorstwa profesora . Politechniki Warszawskiej dr. hab. inż. Leszka Laskowskiego pt. „Leksykon podstaw budownictwa niskoenergetycznego”. Praca ta odzwierciedlała ówczesny stan wiedzy, a także wymagań stawianych rozwiązaniom architektonicznym, budowlanym i instalacyjnym w budownictwie energooszczędnym. W tym opracowaniu zawarto liczne hasła (definicje) podane w układzie alfabetycznym, dotyczące wymienionej problematyki. 

Czytaj więcej...

RYKALUK K.: Konstrukcje metalowe. Część I. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2016. Stron 276.

 Nowy podręcznik akademicki autorstwa prof. dra hab. inż. Kazimierza Rykaluka zawiera przystępnie podaną wiedzę z zakresu podstaw projektowania elementów i połączeń konstrukcji metalowych (stalowych i aluminiowych), dostosowaną do treści wykładów z przedmiotu „Konstrukcje metalowe” na kierunku budownictwo. Omawiana książka stanowi pewną kontynuację tematyki podręcznika prof. K. Rykaluka pt. „Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy” (Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001 i 2006). Nowy podręcznik, w stosunku do wymienionego, zawiera rozszerzoną i unowocześnioną treść, w pełni dostosowaną do aktualnych zasad i wymagań Eurokodów oraz do programu przedmiotu „Konstrukcje metalowe”.

Czytaj więcej...


JUNDROVSKÝ R., redakcja i uzupełnienia E. TICHÝ: Kamieniarstwo. Współczesne spojrzenie na tradycję (tłumaczenie J. Gawlik).
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2015. Stron 248, format A4.

Wykorzystanie kamienia w budownictwie sięga czasów prehistorycznych. Stosowano go do wznoszenia budowli trwałych, np. służących kultowi religijnemu. Już kilka tysięcy lat przed Chrystusem na terenie Egiptu powstawały monumentalne budowle z kamienia. Pozostałości budowli z okresu greckiego i rzymskiego świadczą o wielkim kunszcie ówczesnych mistrzów. Szczyt rozkwitu budownictwa z kamienia, to czasy średniowiecza i gotyku, kiedy powstawały monumentalne katedry i kościoły.

Czytaj więcej...RYCIAK U.: Zaufanie międzyorganizacyjne w łańcuchach dostaw w budownictwie.
Wydawnictwo WNT, Warszawa 2016. Stron 222.

 Omawiana monografia autorstwa dr U. Ryciak z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej dotyczy zagadnień związanych z zaufaniem w relacjach biznesowych na przykładzie realizacji dostaw w budownictwie.


Czytaj więcej...

   ŻMUDA J.: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część1: Dźwigary kratowe, słupy, ramownice. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016; stron 327. Część 2: Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. Stron 327 (część 1.) i 450 (część2.).

Książka jest rozszerzoną i uaktualnioną wersją dwóch wydań publikacji „Podstawy projektowania konstrukcji stalowych” wydanych przez Arkady w roku 1996 i 2007. W obecnym  wydaniu uwzględniono nowe normy Eurokodu 3, zwłaszcza normy projektowania konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1, oraz ujęto nowe osiągnięcia naukowo-badawcze i inżynierskie ostatnich lat. Książka jest rodzajem przewodnika w procesie wymiarowania i projektowania podstawowych elementów konstrukcji stalowych i ustrojów konstrukcyjnych. W pełni odpowiada potrzebom środowiska akademickiego i inżynierskiego.

Czytaj więcej...


ZIARKO P.: Ogrodzenia. Przepisy budowlane, wzory, realizacja.
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2015. Stron 128, format A4.

 Od wieków ludzie budowali ogrodzenia, które miały na celu ochronę budynków i całej posesji przed intruzami. I chociaż charakter i funkcja ogrodzeń oraz materiały stosowane do ich wykonania na przestrzeni wieków ulegały zmiano, to są budowane do dziś, głownie jako podkreślenie granicy między własnością prywatną i publiczną. Omawiana książka zawiera przepisy prawne dotyczące budowy ogrodzeń, montowania furtek i bram, ogrodzeń międzysąsiedzkich oraz stosowania materiałów niebezpiecznych np. drutu kolczastego, czy tłuczonego szkła.

Czytaj więcej...


FLAGA K., KLEMCZAK B.: Konstrukcyjne i technologiczne aspekty naprężeń termiczno-skurczowych w masywnych i średnio masywnych konstrukcjach betonowych.
Monografia 521. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016, stron 197, cena 26,25 zł  (z VAT).

            Monografia dotyczy problematyki naprężeń termiczno-skurczowych w betonowych konstrukcjach masywnych i o średniej masywności. Do tych konstrukcji należą nie tylko wielkie budowle wodne (jazy, zapory), masywne płyty fundamentowe, ale także przęsła i podpory mostów, zbiorniki na ciecze i materiały sypkie, ściany w elektrowniach jądrowych, podpory budynków wysokich oraz inne podobne.

Czytaj więcej...

SIMOES DA SILVA L., SIMOES R., GERVASINO H.: Design of steel structures. Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-1 – General rules and rules for buildings. 2nd edition (Projektowanie konstrukcji stalowych: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1 – Reguły ogólne i reguły dla budynków), wydanie 2.Ernst & Sohn      (a Wiley Company), 2016, stron 493, w tym wykaz piśmiennictwa oraz załączniki.  Książka ujmuje w sposób kompleksowy zagadnienia projektowania prętowych konstrukcji stalowych (kratownic i ram) z kształtowników walcowanych lub ich odpowiedników spawanych. Od 2012 roku książka jest dostępna również w wersji elektronicznej.

 

Czytaj więcej...

Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część trzecia: Hale i wiaty. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Aleksandra Kozłowskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016. Stron 31644, format A4.

 Nowy podręcznik akademicki wydany w 2016 roku przez Politechnikę Rzeszowską stanowi trzecią, oczekiwaną część cyklu obszernych podręczników poświęconych praktycznym zagadnieniom projektowania konstrukcji stalowych według Eurokodu 3 – PN-EN 1993-1. Podobnie jak część pierwsza, omówiona w zeszycie 1/2010 „Inżynierii i Budownictwa” oraz część druga omówiona w zeszycie nr 3/2012, jest obszerną pracą zespołową (7 autorów), przeznaczona głównie do praktycznego nauczania podstaw i zasad projektowania obiektów typu hal i wiat o konstrukcji stalowej.

Czytaj więcej...NIEMIERKO A.: Współczesne łożyska mostowe – teoria, projektowanie, badania.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2016, stron 242.

            Praca została wydana jako kolejna (77.) publikacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) w serii „S” – Studia i materiały, wydawanej od 1975 r. Monografia stanowi wynik kilkudziesięcioletniej pracy badawczej i wdrożeniowej dr. inż. Andrzeja Niemierko  w Zakładzie Mostów  IBDiM. Jej treść została ujęta w następujących rozdziałach:

Czytaj więcej...


OPAŁKA P.: Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie.
Wydanie I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, stron 213.

Książka składa się z wykazu ważniejszych oznaczeń, wstępu, 5 rozdziałów, podsumowania i bibliografii. Dotyczy problematyki uwarunkowań konserwatorskich i budowlanych, diagnostyki i napraw tradycyjnych tynków w obiektach zabytkowych, z wyłączeniem zagadnień dotyczących zabezpieczeń przeciwwilgociowych i metod osuszania budynków.

Czytaj więcej...


CHMIELEWSKI T., NOWAK H., SADECKA L.: Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MATLAB. Wydawnictwo Naukowe  PWN 2016, stron 226.

 Tytuł książki jest tak dobrze i precyzyjnie sformułowany, że ujmuje wszystko to, co w tej książce jest zamieszczone. Być może wielu osobom wykładającym na uczelniach wyższych po przeczytaniu tytułu będzie się wydawać, że już wiedzą, co w niej znajdą. Ale to nie jest prawda, warto do niej zajrzeć, przeczytać i zapoznać się jej treścią, bo można znaleźć wiele bardzo dobrych, przydatnych dydaktycznie, pomagających w obliczeniach MES i wprowadzających w środowisko MATLAB  ważnych informacji.

Czytaj więcej...HAUKE B., KUHNHENNE K., LAWSON M., VELJKOVIC M. (red.): Sustainable steel buildings • A practical guide for structures and envelopes
(Zrównoważone budynki stalowe • Praktyczny przewodnik dotyczący konstrukcji i ich zabezpieczenia). John Wiley & Sons, Ltd., Oxford, UK, 2016. Stron XVI+368, rysunków 284, tablic 57, pozycji piśmiennictwa 281. Cena 87,90 euro.Czytaj więcej...


KUBIŃSKI W.: Wybrane metody badania materiałów. Badania metali i stopów.
PWN, Warszawa 2016. Stron 319

 Nowa książka Wydawnictwa Naukowego PWN stanowi pierwszy tom cyklu dotyczącego metod badania właściwości różnych materiałów konstrukcyjnych: metali, tworzyw sztucznych, drewna i ceramiki. Badanie właściwości technicznych różnych materiałów jest podstawą wiedzy niezbędnej do właściwego doboru materiałów na wszelkie konstrukcje. Metale są materiałami powszechnie stosowanymi w tym zakresie, więc wybór tematyki pierwszej książki zapowiadanego cyklu jest uzasadniony.


Czytaj więcej...

MÖLLER G.: Geotechnik (Geotechnika). W serii: Bauingenieur-Praxis. Wydanie 3. Ernst & Sohn, Berlin 2016. Str. XVIII + 601, liczne tablice i rysunki.

            Jak to możliwe, by w jednej książce, nawet liczącej 600 stron, zawrzeć całość geotechniki – tak bogatej dziedziny budownictwa? Można próbować – po zapoznaniu z tym dziełem okazuje się ono godne uwagi i studiowania oraz użyteczne w pracy. Autor książki pisze w przedmowie, że ma być ona pomocą w przyswojeniu i korzystaniu z nowych norm europejskich, w szczególności EN 1997-1 Eurokodu 7 oraz norm wykonawstwa fundamentów. Książka może służyć jako swoisty „bryk”, zawierający najpotrzebniejszy materiał, gdyż objętość stosowanych norm i ich uzupełnień w różnych krajach wzrosła niepomiernie.

Czytaj więcej...

PAŁKOWSKI SZYMON: Podstawy stateczności stalowych konstrukcji prętowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2016, stron 163.

 Nowa książka prof. Szymona Pałkowskiego z Politechniki Koszalińskiej ma charakter zwięzłego i przystępnie ujętego podręcznika z zakresu analizy stateczności stalowych konstrukcji prętowych. Jest ona logiczną kontynuacją tematyki licznych artykułów naukowych i książek prof. Sz. Pałkowskiego, ale teraz wyraźnie skierowaną na potrzeby dydaktyczne. Projektowanie prętowych konstrukcji stalowych z uwzględnieniem zapisów Eurokodu 3 (PN-EN 1993-1-1) stanowi nadal dość trudne zadanie, zwłaszcza w odniesieniu do analiz stateczności. Podręcznik przybliżą i ułatwia zrozumienie trudniejszych zagadnień obliczeniowych, ilustrowanych licznymi, odpowiednio dobranymi przykładami liczbowymi. Książka jest adresowania do studentów wydziałów budowlanych wyższych szkół technicznych oraz do inżynierów projektujących konstrukcje stalowe, ale mogą z niej skorzystać inni zainteresowani praktycznym ujęciem omawianych zagadnień.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 8